15 September 2002

Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

LITURGIESE VOORSTEL

Fokusteks: Romeine 14:1-12.

Ander tekste: Psalm 114; Eksodus 14:19-31; Matteus 18:21-35.

Inleiding

Paulus spreek in Romeine 14 die kwessie van onderlinge veroordeling binne die gemeente aan. Hy pleit vir

verdraagsaamheid onder gelowiges wanneer dit oor middelmatige sake gaan die "sterkes" in die geloof moenie

op die "swakkes" neersien nie en die "swakkes" moet eweneens nie die "sterkes" veroordeel en allerhande etikette

om hulle nekke hang nie. Ons sou die liturgie n koinoniale karakter kon gee.

GOD VERGADER ONS VOOR HOM

Met die koinoniale aard van die liturgie in gedagte sou die volgende inleidingswoorde gebruik kon word:

Die Here wat gesê het: "Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon!" (Ps 133:1) is hier in ons

midde en Hy nooi jou: "Kom " (Jes 55:1).

Antwoord op seëngroet

My voorstel vir n lied wat op die seëngroet kan volg, is JSB 2 38:1, 2/NSG 351.

DIENS VAN DIE WOORD

In Kindertyd kan n mens die kwessie van geestelike vooroordeel aanspreek aan die hand van die gewone verskille

wat daar tussen mense is. Vra die kinders hoe hulle studeer. Sommige maak opsommings. Ander trek

geheuekaarte. Party hou van stilte. Ander kan nie leer sonder dat hulle na musiek luister nie. Sommige sit by n

lessenaar en ander lê op die mat en leer. Die punt is: mense se manier van leer verskil, en al wil ons dit hoe graag

doen, kan ons nie sê die een manier van leer is noodwendig beter as n ander nie. Dit is die eindresultaat wat sal

bepaal wat die beste leermetode was. Mense se belewing en uitlewing van hulle godsdiens verskil ook. Ons moenie

mekaar veroordeel en etiketteer nie.

Sang

SOM 36:1, 2/NSG 389 kan as oorgang tussen die preek en die nagmaal gesing word.

DIENS VAN DIE TAFEL

In die nagmaalberig kan daar klem geplaas word op die gemeenskapskarakter van die nagmaal: Waar ons by die

nagmaal dink aan die versoeningsoffer wat ons Here Jesus sy lewe gekos het, vier ons tegelykertyd ons

gemeenskap met die lewende Here. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons ook om in

gemeenskap met Hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig.

Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam, in broederlike liefde saam

verbind, soos die apostel sê: "Omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal

deel aan die een brood."

UITSENDING

Lees van die wet

Vir die wetlesing stel ek voor dat daar aangesluit word by Matteus 18:21-35. Aanvaarding van mekaar en vergifnis

vir mekaar gaan hand aan hand.

Slotlied

Die lied waarmee afgesluit kan word, is Gesang 262:2, 5, 6/NSG 272:2, 5, 6.