Efesiërs 2:1-10 – 14 Maart

Vierde Sondag in Lydenstyd

As jy ‘n storie wil vertel, kan jy gerus kyk na The Dot deur Peter H Reynolds. In The Dot beleef Vashti genade wanneer sy haarself deur haar onderwyseres se oë sien. Ons plaas ook weer van ons vorige voorstelle vir Familietyd. Die preekriglyn begin met ‘n beskrywing van ‘n scrap yard. Dws ‘n rommelhoop van beskadigde, vernietigde, verskeurde metaal.  ‘n Motorbegraafplaas.  Die einde van die pad (letterlik!) vir motorkarre.  Die einde van die pad vir elke motor. Vir mense is die ekwivalent van ‘n scrap yard ongeveer ‘n lykshuis en ‘n begraafplaas.  Die einde van die pad hier op aarde. In Efesiërs 2 het Paulus ‘n geestelike, menslike scrap yard of lykshuis in gedagte.  Hier gaan dit nie om die dood as die einde van die pad nie.  Hier gaan dit oor ‘n geestelike dood.  Dit gaan oor ‘n lewensstyl wat die ekwivalent van ‘n scrap yard, ‘n lykshuis, ‘n begraafplaas is. Anders as sommige paaipredikers wat oor sonde praat asof dit maar ligte foutjies is wat maklik reggestel kan word, draai Paulus geen doekies om oor die werklike geestelike toestand waarin hierdie mense voor hulle ontmoeting met Christus was nie.  Hulle verhouding met die Here is verbreek.  Immers, dit het nie bestaan nie.  Hulle het nie maar net foute gemaak/negatiewe dinge gedoen nie.  Nee, hulle verbinding met God as lewensbron is verbreek. Met ‘n verrassende “maar” beskryf Paulus dan die karakter van die God van die Bybel.  Dié Here wat geen plek het vir die sonde nie, is die God wat “ryk is in barmhartigheid en ons innig lief het” (2:4).  Dit bewys Hy aan ons nie omdat ons self sulke deugdelike mense is nie – inherent goed en gaaf nie. Nee, God deurbreek juis ons wanhoopsituasie.  Hy bewys aan ons sy liefde en sluit ons by sy genadewerk in Christus in terwyl ons nog “dood was as gevolg van ons oortredings”.  Terwyl ons nie kon of wou reageer nie, het God ons “saam met Christus lewend gemaak” (2:5; Rom 5:6-8).  Dit laat Paulus uitroep: “Uit genade is julle gered!” (2:5).  In sowel 2:5 as 2:8 word die woord vir “redding” gebruik wat verwys na ‘n handeling van God in die verlede wat ‘n blywende gevolg het.  Ons word deur die geloof ingesluit in ‘n voltooide daad van God! ‘n Totaal nuwe lewe het tot stand gekom.  Ons bestaan is “in Christus” en voortaan geld van ons hele lewe dat ons “saam met Christus Jesus” opgewek is uit die dood en saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee is (2:6).  Los van Christus Jesus verval alles.  Hy omsluit/omvou ons met God se goedheid en liefde. In Christus is ons ‘n nuwe skepping om ons lewe te wy aan goeie dade/werke.  Daarvoor het God die gelowiges in Christus bestem (10; 2  Kor 5:17).  Wie God se genade in Christus Jesus gelowig aangeneem het, leef deur die Gees op ‘n nuwe manier en is volledig in diens van God se heil op alle terreine van die lewe.  Wie glo, lewe!

Laai af: WordPowerPoint

1 Korintiërs 1:18-25 – 7 Maart

Derde Sondag in Lydenstyd

Die fokusteks bied ‘n goeie geleentheid om ‘n doopherinnering te doen, wat ook tydens die Familie-oomblik kan plaasvind. Dit kan ingelei word deur ‘n besprekingsvraag waartydens gemeentelede vir mekaar kan vertel wat hulle weet van hulle eie doop ofonthou van hulle kinders se doop. Roep dan die kinders vorentoe en vra hulle uit oor wat hulle van die doop weet. Wys vir hulle die doopvont en die water. Vra wat ons alles elke dag met water doen. Wanneer hulle sê ons bad of stort, verduidelik: Net soos die water al die vuil van ons afwas wanneer ons bad, is die water van ons doop ‘n teken dat alle sonde van ons afgewas is. Noem ook dat ons die meeste van die tyd babas doop wat nog nie verstaan of gesondig het nie, juis omdat ons niks kan doen om God se liefde en vergifnis te verdien nie, soos vandag se fokusteks beklemtoon. Paulus beskryf in sy brief die kontras tussen menslike wysheid en die wysheid van God. Goddelike wysheid mag en kan nie deur menslike insig en intelligensie gemeet word nie. Kennis wat mense vanuit menslike bronne ontwikkel, kan nie die finale en grootste vrae antwoord nie. Ons het openbaring, kennis wat God gee, nodig. Wysheid, goddelike kennis en openbaring is: Christus wat gekruisig is, is die Messias, die Verlosser, die Een wat versoening tussen mens en God bewerk het. Daar is geen ander wysheid nie. Daar is geen ander manier waarop Jood of Griek wie ook al by God kan uitkom nie – nóg Joodse wette, nóg die Grieke se wysheid kan dit bewerkstellig. Die “woord van die kruis” bring verandering in die bestaanswyse van die hoorders. Hulle gaan óf verlore óf word gered. Terwyl die hoorders die kruisboodskap opweeg en dit óf as dwaasheid óf as wysheid beoordeel, is dit dieselfde woord van die kruis wat hulle as verlorenes of gereddes bestempel.

Laai af: WordPowerPoint

Genesis 17:1-7, 15-16 – 28 Februarie

Tweede Sondag in Lydenstyd

Sluit aan by Carolyn Brown se gedagtes en gesels oor die hoeveelheid sterre daar in die hemel is. Min kinders sal vandag ‘n konsep hiervan hê, weens die hoeveelheid ligbesoedeling waarmee ons saamleef. Jy kan dalk vra wie al op ‘n helder aand iewers was waar daar vir kilometers geen elektrisiteit was nie – en hoe die sterre toe gelyk het. Skakels na bruikbare video’s ingesluit. Plak dan, soos Brown voorstel, vir elke kind ‘n sterretjie op die hand om hulle te herinner dat hulle deel van Abraham en Sarah se nageslag – en God se belofte – is.  Ons het verlede week gefokus op die verbond wat God met Noag en die hele skepping gesluit het. Vandeesweek kry ons te doen met die verhaal van nog ‘n verbond. Dit is ‘n verbond wat God met Abram (en Sarai) sluit toe hulle al op ‘n hoë ouderdom was. Dit is nie die eerste keer dat God ‘n belofte aan Abram maak nie. Hier herhaal God sy belofte nadat Abram sake in sy eie hande geneem het en ‘n kind by Hagar gehad het. God herhaal sy verbond en belofte aan Abram en bevestig dat Abram se eie seun sy erfgenaam sal wees. Ons moet kliek dat daar baie verhale in die wêreld is wat ons probeer vorm, ons identiteit en roeping probeer stempel. Hierdie kompeterende verhale trek ons aandag af en fokus ons roeping op die verkeerde prioriteite. Leef uit jou identiteit as God se gemerkte mens, God se eiendom, en leef bedagsaam en toegewyd aan God.

Laai af: WordPowerPoint

Genesis 9:8-17 – 21 Februarie

Eerste Sondag in Lydenstyd

Dit is baie belangrik dat kinders die Bybel leer ken. Vertel gewoon vir hulle die verhaal van Noag en die reënboog! Jy kan ook ‘n reënboog maak met ‘n glas water en wit papier (skakel ingesluit). Verduidelik vir die kinders dat die reënboog ons herinner aan God se beloftes – dat Hy ons God is en lief is vir ons. Jy kan ‘n pragtige inkleurprent met ‘n reënboog aflaai. Die preekriglyn begin met die verhaal van die vloed in Laingsurg op 25 Januarie 1981. Dit het gebeur in dié Karoo dorp se eeufeesjaar. ‘n Groot deel van die dorp is binne minute deur ‘n verwoestende fratsvloed weggespoel. Ons het pas in Januarie 2021 die veertigste herdenking van die vloed beleef. Uiteindelik het 104 lewens in die slag gebly. Benewens hierdie onbeskryflike verlies aan geliefdes, het die vloed ook 185 huise, die tuiste vir bejaardes en 23 kantore verwoes. Ander geboue is erg beskadig. Slegs 21 huise en die NG kerkgebou het ongeskonde staande gebly. Ons teks roep ‘n kosmiese vloed in herinnering toe alle vlees verwoes is, uitgesonderd die lewens van mens en dier wat deur die ark heen gered is. Hierdie wêreldwye vloed het gevolg op God se droefheid oor die wêreld se sonde en onreg. God het besluit dit is verby met die wêreld. God het egter vir Noag en sy mense genade gehad. Noag, sy gevolg en diere word gered sodat God met hulle ‘n nuwe begin kan maak. Daarom is daar ‘n ondertoon van blydskap en dankbaarheid in ons teks. Na alles verby is, kom God op eie inisiatief na Noag en sê dat Hy steeds trou aan die aarde bly. God sê: Nooit weer nie. Dit is sy verbond met ons. Hierdie belofte en verbond herinner ons daaraan dat geen katastrofe ons uit God se hand kan ruk, of die oorhand in die wêreld kan kry nie. Soveel méér nog as ons in Lydenstyd daaraan dink dat die belofte, die verbond, in die lewe en kruisdood van Christus waar gemaak is. Juis omdat Christus geleef en vir ons gesterf het, is die angel uit elke katastrofe gehaal.

Laai af: WordPowerPoint

2 Korintiërs 4:3-6 – 14 Februarie

Sondag van die Verheerliking-feesdiens

Dis Valentynsdag – en Sondag van die Verheerliking. Die fokusteks praat van die lig wat ons harte “verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal”. Vir kinders kan dit gewoon beteken dat God sy geliefde Seun gestuur het, om vir ons te sê dat Hy lief is vir ons. Gesels met die kinders oor Valentynsdagkaartjies. Dalk het van die kinders vir hul ouers Valentynsdagkaartjies gemaak, waarmee hulle vir Mamma of Pappa sê dat hulle lief is vir hulle. God het vir Jesus gestuur om te sê hy is lief vir ons. Nou is elkeen van ons soos ‘n Valentynsdagkaartjie, wat God die wêreld in stuur om vir die wêreld te vertel dat hy lief is vir hulle. As jy wil fokus op die gedagte dat elkeen van ons soos ‘n Valentynsdagkaartjie is, kan jy hartjie-stickers koop en (van ‘n veilige afstand af) op kinders se voorkoppe plak. Laat kinders tydens die preek Valentynsdagkaartjies maak, dalk vir diegene wat nog nie eredienste kan bywoon nie – kaartjies wat hulle herinner dat God (en die gemeente!) lief is vir hulle. As hulle lekker kreatief is, kan hulle gewoon ‘n skoon A4 vel vou en kaartjies teken en skryf. Ons sluit ‘n templaat in. Dit verskaf ‘n lekker aanknopingspunt vir die preek oor een van die aangrypendste briewe van Paulus. Hy ontbloot homself as mens soos nêrens in sy ander briewe nie. Ons kry ‘n baie eerlike prentjie oor hom en sy uitdagings. Hy was ook maar net ‘n gewone mens van vlees en bloed, maar een met ‘n besondere roeping – soos alle gelowiges vandag. Paulus beklemtoon daarom hier dat sy apostelskap nie in sy eie krag of mag gesetel is nie, maar in die bediening wat hy van die Here ontvang het. Daarom kan hy nie anders nie as om Jesus Christus as die Here te verkondig. Gelowiges se leefstyl moet ook die nuwe lewe reflekteer wat hulle in Jesus Christus ontvang het. Die boodskap wat Paulus verkondig, het te doen met die lig waaroor hy in vers 6 skryf: “God wat gesê het: ‘Laat daar lig skyn uit die duisternis,’ het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.” Uit Christus straal die lig van heerlikheid. Ons weerkaats hierdie lig wat tot binne ons diepste wese skyn. Deur die lig wat uit Jesus skyn, kan gelowiges met nuwe, ander oë na God se skepping en mense kyk. God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening van die lig aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God ‘n eerlike gewete het. Hoe goddelik sal dit nie wees as die skoliere, studente, mans, vroue, sake- en ambagslui, dokters, landdroste en politici almal in elke geloofsgemeenskap hierdie woorde hoor en dit kreatief begin uitleef nie! Op hierdie manier leef ons uit die heerlikheid van Christus.

Laai af: WordPowerPoint

Markus 1:29-39 – 7 Februarie

Vyfde Sondag ná Epifanie

Hier is twee voorstelle vir Familietyd. Gesels oor superheros. Wat maak iemand ‘n superhero? Net sy of haar spesiale krag? Het die supervillains ook spesiale vermoëns? Wys prente van superheroes en hulle teenstanders, die villains. Lei die gesprek tot by superheroes wat omgee vir mense en hulle wil help, teenoor die villains wat net alles vir hulleself wil hê. Jesus is sterker as enige hero of villain, maar wat Jesus nog meer besonders maak, is dat Hy innig lief is vir mense. Hy sien mense raak. Hy weet wanneer hulle hulp nodig het, en Jesus gebruik sy mag om mense gesond te maak. Of, vertel die verhaaltjie van die twee houtkappers wat twee heeltemal verskillende werkswyses gehad het. Die eerste houtkapper was bekend as ‘n baie effektiewe werker en het uitgegaan met die beste tegnieke, implemente en werkskedules. Die tweede houtkapper was nie baie groot of sterk nie, maar hy het ‘n leuse gehad waarvolgens hy geleef en gewerk het: Begin met die einde in gedagte. Met ‘n kompetisie het die eerste houtkapper wel meer bome afgekap as die tweede. Maar, die wenner was die tweede houtkapper. Hoekom? Die eerste houtkapper het inderdaad die meeste bome afgekap, maar uit die verkeerde plantasie! Die tweede houtkapper het eers in die hoogste boom geklim en besef: “Verkeerde plantasie! Ek moet daar anderkant gaan kap!

 In ons teks doen Jesus wonders op die Sabbat. Hy genees ook Petrus se skoonma. Só demonstreer Jesus dat Hy gesag het, nie net oor die bose soos in die vorige verhaal nie, maar ook oor siekte. Hierna bedien Petrus se skoonma die gaste met haar gasvryheid. Genesing is daarom ‘n teken dat God se koninkryk ‘n werklikheid geword het. ‘n Mens sien hier hoe Jesus aan die een kant amper voor die voet genees en bevry. Dit getuig van sy gesag oor die lewe en die dood. Aan die ander kant sien ‘n mens dat Jesus probeer keer dat Hy net as ‘n wonderwerker bekend staan. Daarom beperk Hy die sensasie wat amper onvermydelik die nuus oor sy wonderwerke sou vergesel. Hy wil hê dat sy wonders sy woorde sal onderstreep, want dit is uiteindelik sy woorde wat ons harte en lewens verander. En ‘n heel hart is belangriker as ‘n heel liggaam. Ons leer meer daaroor in die ontstellende verhaal van die man wat by die poel van Betsata genees is. Hoor net Jesus se waarskuwing aan hom toe hulle later in die tempel ontmoet: “Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat iets slegters nie met jou gebeur nie.” (Joh 5:14; vgl ook Joh 8). Ten spyte van hierdie waarskuwing verklap die man egter Jesus aan die Jode wat aanleiding gee daartoe dat hulle Jesus oor die genesing vervolg het, omdat dit op ‘n Sabbatdag gebeur het (Joh 5:15-16). Dit wil dus lyk asof die man sy Geneser verraai. Dat sy liggaam genees is, maar dat sy hart onaangeraak gebly het deur Jesus.

Ons moet dus genuanseerd kyk na genesing. God genees. Vandag nog. En Hy doen dit baie keer onmiddellik en sonder verwyt. Soos in die evangelies. Maar, die genesing van die hart is steeds die eintlike ding wat moet gebeur. En soms in sy wysheid sluit dit genesing van die liggaam uit. Jy kan die kosbare verhaal van Joni Eareckson Tada (A Place of healing: wrestling with the mysteries of suffering) as moderne voorbeeld gebruik. Sy is ‘n kwadrupleeg ná ‘n duikongeluk. Sy het ‘n wêreldwye bediening, maar steeds vanuit ‘n rolstoel. Joni glo in genesing, maar bely dat die Here dit in haar geval nog nie gedoen het nie. Trouens, sy sukkel die afgelope tyd met toenemende pyn in haar verlamde ledemate en is onlangs weens kanker gehospitaliseer. Sy soek egter: God’s redemption in her pain. Hierdie  teks is van besondere belang in die Covid-tyd. Baie gelowiges getuig dat God hulle in die koors aangeraak en genees het. Ander vertel met die diepste hartseer van geliefdes wat aan die dood afgestaan is. Waarom Jesus hulle nie – soos Petrus se skoonmoeder – opgewek het uit ‘n siekbed nie, is nie aan ons bekend nie. Wat ons wel weet, is dat gelowiges leef onder die belofte van opwekking uit die dood, indien nie hierdie kant van die graf nie, wel verseker aan die ander kant daarvan. Jesus se opwekking is die bewys en belofte daarvan. Daarmee kan ons mekaar troos.

Laai af: WordPowerPoint

Markus 1:21-28 – 31 Januarie

Vierde Sondag ná Epifanie

Speel ‘n luisterspeletjie: Na wie moet jy luister? Vra ‘n vraag en gee twee antwoorde. Laat die kinders dan hulle hande opsteek by die antwoord wat hulle dink reg is. Voorbeelde ingesluit. Vra dan: Wie luister almal na Jesus? Hoekom? Ons teks speel af in die sinagoge van Kapernaum. Sinagoges dateer uit die tyd na die ballingskap toe Jerusalem en die tempel verwoes was. Met die offerdiens daarmee heen, het Ou Testamentiese gelowiges rondom die Heilige Skrifte bymekaar gekom, dit gelees en oordink. Ons lees dat Jesus en Paulus veral sinagoges vir hulle bediening uitgekies het. Die sinagoge was daarom dikwels die ruimte van konflik tussen die evangelie en die Joodse leiers. In ons teks word hierdie spanning voorspel deur die mense wat verstom was oor Jesus se leer, omdat dit met gesag was, nie soos die skrifgeleerdes nie. Jesus se gesag is die gesag van God self wat beslissend handel op aarde. Daaroor leer en onderrig Jesus die mense, sodat ons weet hoe om onder God se koningskap te lewe. En deur sy bediening, wat die breek van bose en bindende magte insluit, bring Jesus God se koninkryk op ‘n bevrydende manier na mense op aarde. Die goeie nuus van Jesus se gesagvolle optrede is dat die een, ware God bevel op aarde neem. Die uitdrywing van die onrein gees uit die arme man in die sinagoge, dien om Jesus se gesag verder te bevestig. Wanneer Jesus die onrein gees uitdryf, bevestig dit God se gesag ook oor die Bose. Jesus behaal ‘n klinkende oorwinning oor die Bose. Wanneer Jesus die onrein gees in die sinagoge uitwerp, is dit ook vir ons die evangelie van God se bevrydende heerskappy wat in Jesus tot by ons kom. Ons is nie onder die heerskappy van die bose nie, ons is nie uitgelewer aan vernietiging nie – God regeer. Jesus se gesag en mag oor die bose bly steeds geld, ook in Covid-tyd. Jesus bring nou reeds vir ons gesagvol bevryding, selfs al ly ons steeds en al sien ook nog vooruit na die dag waarop die koninkryk van God met die wederkoms volledig ‘n werklikheid sal word. Covid het nie die laaste woord nie, die bose ook nie.

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 62:6-13 – 24 Januarie

Derde Sondag ná Epifanie

Vra die kinders wat die belangrikste dinge is wat ’n mens nodig het as jy ’n veilige fort in die speletjie Minecraft wil bou. Watter dinge laat hulle veilig voel? Vat jou kussing, ’n kombers en monstergif (’n spuitbottel met water en ’n prentjie van ’n monster waaroor ’n kruis getrek is daarop) saam. Vra vir die kinders wat ’n mens nodig het om lekker te slaap. Vra hulle verder uit totdat julle by die feit kom dat jy net lekker kan slaap as jy nie bang is nie. Psalm 62 sluit aan by die tyd ná Epifanie waarin die kerk besin oor ons wandel met God in die lig van Jesus Christus se koms en daaglikse teenwoordigheid by ons. In die psalms gaan dit juis oor die uitreik na God om in ‘n lewende verhouding met Hom te leef en oor die versekering dat God ons vashou sodat ons aan Hom kan vashou. God se teenwoordigheid in die psalms vind sy vervulling en hoogtepunt in Jesus se koms na ons toe. Psalm 62 raak ‘n sentrale tema van die menslike lewe aan, naamlik geborgenheid te midde van ‘n wêreld vol lyding. Te midde van die afwaartse spiraal van geweld, onreg en rusteloosheid, is God ‘n veilige staanplek. Dit sluit aan by Jesus se uitnodiging in Matteus 11:28-29: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.”

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 139:1-6, 13-18 – 17 Januarie

Tweede Sondag ná Epifanie

Gebruik ‘n reeks voorgeboortelike sonarfoto’s van verskillende diere en kyk of die kinders die verskillende diere kan herken. Wys dan ook sonarfoto’s van babas en vra die kinders uit oor die verskillende liggaamsdele op die foto. Waar is die kop, die arms en die maag? Vra of die kinders weet hoe ‘n mens ‘n foto kan neem van iets wat jy nie kan sien nie. God sien alles, al kan ons dit nie sien nie. God ken ons van vóór geboorte af. Ons is ingeskryf in sy boek. God weet van ons. God is met ons. Ook in die tyd van die koronavirus. God sal ons hierdie jaar vashou en deur elke krisis dra. Ons kan ons vertroue in Hom stel en die toekoms met rus, kalmte en vrede in ons gemoed tegemoet gaan. Dit is waarom ons God se eer ten alle koste wil beskerm. En absoluut getrou en lojaal aan God wil leef deur Hom toe te laat om ons op die beproefde pad te lei, die pad wat nou alreeds sin maak en tot in ewigheid sal hou.

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 29 – 10 Januarie

Eerste Sondag ná Epifanie

Speel ‘n koningspeletjie. Bring ‘n kroon, ‘n septer of stok en ‘n lang stuk lap vir ‘n mantel saam. Kies een van die kinders om ‘n koning of koningin te wees. Die ander kry ook rolle. Iemand moet die mantel aandra na die koning of koningin en statig deur die kerkgebou stap. Iemand moet die troon afstof en gereed maak. Die koning of koningin gaan sit op die troon. Iemand vra die koning of koningin wat hy of sy wil eet of drink. Almal moet die titel “u Majesteit” gebruik wanneer hulle met die koning of koningin praat. Daar kan selfs ‘n hofnar wees wat die koning of koningin met ‘n grappie laat lag. Vra die kinders ná die speletjie om te verduidelik hoekom ‘n mens vir ‘n koning of koningin “u Majesteit” sê. Vra dan wat dit beteken wanneer ons God se majesteit besing. Psalm 29 is een van die Psalms wat God se teenwoordigheid in die natuur verheerlik. Sy stem is soos die weerlig en die donderslae. God is egter ook daarbo verhewe. Sy stem word in sy hemelse woning gehoor waar almal sy heerlikheid loof. Dawid herinner ons daarmee dat God nie net in beheer is van die natuurkragte nie, nie net bókant al die storms in die hemel teenwoordig is nie, maar dat hierdie ontsagwekkende God sorg vir gelowiges. God gee krag aan sy volk. God seën hulle met vrede.

Laai af: WordPowerPoint