Johannes 17:6-19 – 16 Mei

Sewende Sondag van Paastyd

Met Familietyd kan jy die storie van Brenda voorlees wat genooi is om te gaan rotsklim en toe haar kontaklens verloor. Lees self wat gebeur toe sy die Here vra om haar te help om haar verlore kontaklens te vind. En geniet die kostelike prentjie wat haar pa toe van dié gebeure geteken het! Die storie illustreer God se gewilligheid om te help, sowel as die wyse waarop Hy die natuur gebruik, ook vir ons, in die proses. Dit gee ’n goeie inleiding om oor Jesus se hoëpriesterlike gebed vir ons te preek. Die inhoud van die gebed is net so omvattend soos die Ons Vader wat Jesus aan sy dissipels geleer het. Jesus bid vir Homself en die voltooiing van sy roeping. Hy bid vir die dissipels en Hy bid vir die kerk. Hierdie gebed wys vir ons as geloofsgemeenskap heen na ‘n toekoms waarin God se sorg en bestuur volledig is. Dit wys heen na ‘n toekoms waarin die ervaring van God se liefde vir ons ‘n werklikheid word, ten spyte van Covid-19 of watter krisis ook al. Dit is hierdie heerlike verwagting wat ons daaglikse lewe moontlik maak. Die gebed herinner ons aan God wat ons toekoms koester, te midde van gevare. Daarom nooi hierdie gebed vir ons as geloofsgemeenskap uit om, soos wat Jesus in sy uur van nood daaraan vasgehou het dat God Hom liefhet, ook vir seker te weet dat God op grond van sy oneindige liefde sy kinders sal versorg.

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 47 – 13 Mei 2021

Hemelvaart

Ons vier vandag Hemelvaart. Dit is ‘n fees wat met die kern van ons geloof verband hou. Die Here wat ons liefhet, vir ons gesterf en opgestaan het, is dié Here wat op die troon sit en regeer. Op ‘n dag soos vandag vier ons die koningskap van ons Here Jesus Christus aan die hand van Psalm 47, ‘n Psalm wat God as koning oor die aarde en die nasies vier, en almal oproep om tot eer van hierdie God te juig. Psalm 47 is ‘n jubelende Psalm wat enersyds vir Israel, die volk van die aartsvaders (Jakob, Abraham) oproep om God se lof bo alles te besing, maar andersyds ook alle nasies en hulle leiers saam wil intrek in hierdie loflied aan God. Want: God is die Groot Koning oor die hele aarde (vers 3,8) en oor al die nasies (vers 9,10). Die motivering vir hierdie oproep tot lof is tweërlei en vorm die hart van die twee dele van die Psalm:

  1. Lof aan God vanweë sy onderwerping van die nasies – vers 2-5;
  2. Lof aan God vanweë sy vereniging van die nasies – vers 6-10.

Wat beteken dit vandag vir ons?

Eerstens: God op die troon, en Jesus op die troon, loop uit op die nuwe werklikheid van ‘n verenigde Godsvolk wat die Here loof en prys. Tweedens is ware realisme meer as net om TV te kyk en koerant te lees. Die Bybel help ons om ál die feite raak te sien. Derdens is die koninkryke van die wêreld ondergeskik aan die koninkryk van God, of hulle dit weet en bely, of nie. Vierdens, en dalk die belangrikste, is hierdie Psalm ‘n oproep aan siniese Westerlinge wat verleer het om te loof en te prys. Ons is so gewoond om alles rasioneel en skepties te benader. Alles moet ondersoek, gedefinieer, geklassifiseer en bevraagteken word. Dit maak dat ons sukkel om met dankbaarheid en jubeling vervul te raak. Daarom moet ons in die erediens – die toneel van hierdie Psalm – ons oorgee aan die God wat hier aan ons voorgestel word. Kom ons loof en prys die Here op die troon, by sy heilige troonsbestyging wat op met Hemelvaart herdenk.

Laai af: WordPowerPoint

Handelinge 10:44-48 – 9 Mei

Sesde Sondag in Paastyd

Carolyn Brown lewer ‘n kosbare inset om die teksgedeelte met kinders te hanteer. Skakels ingesluit. Die preekriglyn fokus op die goeie nuus dat God grense oorsteek – na ons, en deur ons na ander. As die evangelie net vir ‘n sekere groep of volk was, dan was ons verlore en sonder hoop in hierdie wêreld. Ons is geroep om soos God te wees. Dit is wat ‘n Paasgemeente doen: dit steek godsdienstige grense na alle mense oor. Dit is insiggewend dat die Here die hoofindoena van die kerk van Jerusalem, Petrus, kies om die eerste treë te gee op hierdie pad. Hy was ‘n getemperde leier, wat met groot vrymoedigheid en oortuiging opgetree het, van die verkiesing van Mattias af in hoofstuk 1, regdeur al die toesprake op Pinksterdag en tot by die tempeltoespraak na die verlamde man se genesing en die gevolglike verskyning voor die Joodse Raad. En met die optrede van Stefanus en Filippus in Jerusalem en Samaria, is die tyd ryp vir die volgende skuif. En God gebruik vir Petrus. Twee hoofstukke in Handelinge (10-11) word gewy aan Petrus se kultuur-en veral godsdiens-bekering wat hierdie skuif begin en motiveer en wat ook tot die bekering en grensoorskryding van die kerk lei.

Daar is drie perspektiewe wat vertel hoe dié bekering moontlik geraak het.

  • Die eerste is hoe God daarin gewerk het.
  • En die tweede is die wyse waarop vooroordele opgehef is.
  • Die derde is die rol wat gasvryheid gespeel het.

Die evangelie van Jesus Christus is goeie nuus en dit is vir die hele wêreld bestem. Die oomblik dat jy dit vir jouself hou en God vir jouself en vir jou eie belang opeis, begin die stadige kanker van geestelike dood intree. Die oomblik egter dat jy die deure van jou hart en lewe vir ander oopmaak – in navolging van Christus se koms aarde toe – en jy daarmee oor die grense van jou eie lewe, kultuur en belange beweeg, word die liefde en diensbetoon, die gemeenskap en genade, die reg en vrede van God se teenwoordigheid herontdek. Soos wat dit inspoel in mense se lewe en kultuur en dit omswaai en suiwer, bring dit ongekende nuwe lewe. Dit is waarvoor ons ons lewe moet gee!

Laai af: WordPowerPoint

Handelinge 8:26-40 – 2 Mei

Vyfde Sondag in Paastyd

Daar is skakels na ‘n video en ‘n inkleurprent om te gebruik in Familietyd. Daar is ook ‘n idee van John Stevens om ‘n stuk papier te skeur sodat mense daardeur kan stap wat die idee van die oorsteek van grense en mense wat ingesluit word, kan illustreer. Daar is ook opsies vir liedere om te gebruik. Die preekriglyn val weg met die verhaal van Misha (nie sy regte naam nie), ‘n tandheelkundestudent uit Noord-Afrika, wat vertel hoe hy vir agt jaar na iemand gesoek het wat hom meer oor Jesus kon vertel. Hy het as skolier bewus geraak van gebeure uit Jesus se lewe soos die Nuwe Testament dit oorvertel, maar kon geen detail daaroor kry nie. In sy land word die Christelike geloof egter aktief onderdruk. Uiteindelik, na agt jaar, sien hy ‘n advertensie oor ‘n kursus in die Nuwe Testament. Hy maak kontak en ontdek die volheid oor Jesus. Sy leermeesters het hom die evangelie in die gebeure van die Nuwe Testament help ontdek. Hoewel hy in die grootste risiko moontlik leef, is hy ‘n toegewyde volgeling van Jesus, met ‘n lewende geloof. Misha vertel hoe hy sedertdien bewus geraak het Jesus het nog volgelinge in sy land. Hy kon die Here al saam met ander gelowiges aanbid, een van die groot vreugdes in die lewe. Dit gee ‘n uitstekende inleiding om te gesels oor die soortgelyke gebeure in Handelinge 8 waar die Etiopiër op soek is antwoorde wat saak maak. Daar is ‘n dieper honger by hom wat na versadiging vra. Ons lees hoedat God voorsiening maak deur iemand te stuur, Filippus, die evangelis. Die honger word gestil – na God en na behoort aan God se gemeenskap.

Laai af: WordPowerPoint

Johannes 10:11-18 – 25 April

Vierde Sondag in Paastyd | Goeie Herder-Sondag

Gebruik die volledige “Kinderkerk” wat by Algoa Gemeenskapskerk beskikbaar is of gebruik die ingeslote moderne weergawe van ‘n herder wat sy skape roep of gebruik die verhaal van die verskil tussen ‘n slagter en ‘n skaapwagter. Die beskrywing van Jesus in ons teksgedeelte as die Goeie Herder is die mees troosvolle bekendstelling van Jesus moontlik, veral vir mense in Covid-tyd. Dink net. Die herder bring die meeste ure van die dag in die skape se geselskap deur. Hy ken elkeen se karakter, merke en voorkeure. En hulle ken hom. Hulle ken sy stem. As hulle sy stem hoor, het hy nie ‘n skaaphond nodig om hulle bymekaar te hou nie. Hy sal vooruit loop en hulle roep en hulle sal Hom volg. Wanneer die pad vir ons duister lyk, en ons nie reg weet hoe om vorentoe te gaan nie. Volg ons net die stem van die Herder wat ons vertrou.

Laai af: WordPowerPoint

Lukas 24:36b-48 – 18 April

Derde Sondag in Paastyd

Gesels met die kinders oor hulle vrese in die nag. Dit gee jou ‘n goeie aanknopingspunt om oor Jesus se verskynings en die gawe van die Heilige Gees te gesels en die vrede wat dit vir ons bring. Jesus is altyd by ons, daarom hoef ons nie bang te wees nie. Ons teks vertel van die laaste van Jesus se drie opstandingsverskynings in Lukas. Al drie episodes, soos vroeër in Lukas, stel die noodsaaklikheid van Jesus se lyding en sterwe duidelik. Jesus se lyding en sterwe word telkens met “dit moet” verduidelik. Dit is ‘n Goddelike “moet”. Die opstanding volg op Jesus se lyding en sterwe. Dít is God se reddingsplan, nie iets anders nie. Jesus red ons omdat Jesus moes ly, sterf en opstaan uit die dood – ter wille van ons. “Onthou my wonde,” sê Jesus, “en raak daaraan …” Uit hierdie wonde kom daar vir ons genesing. Die afgelope jaar het ons met Covid-19 soveel wonde gesien. Mense het hulle lewens verloor. Ander het hulle werk verloor. Baie het ernstig siek geword en swaar gely. Talle het ernstige mediese nagevolge en sukkel om van die effekte van Covid-19 ontslae te raak. Jesus se wonde bring genesing. As ons ons identifiseer met Jesus se wonde en oor sy offer ter wille van die wêreld getuig, kom daar genesing. Hierdie getuienis kom deur woord en dade. Dink aan die pragtige getuienis oor ‘n bejaarde Italiaanse priester wat sy respirator afgestaan het aan ‘n jong Covid-19-pasiënt en later self gesterf het – moderne voorbeelde van die lyding van gelowiges wat saad vir die evangelie geword het.

Laai af: WordPowerPoint

Handelinge 4:32-37 – 11 April

Tweede Sondag van Paastyd

Vra vir die kinders wat die heel beste nuus is wat hulle nog ooit gekry het.  Verduidelik dan dat daar selfs nog beter nuus is, wat iemand baie lank terug gekry het, maar wat ons ook vandag kry.  Vra die kinders of hulle onthou waaraan ons Vrydag gedink het?  (Jesus se kruisiging en dood.)  Vertel dan vir die kinders hoe hartseer en moedeloos almal was.  Alles wat hulle gehoop het, is nou verby, want Jesus is dood.  Vertel dan die verhaal van Maria en die leë graf.  Dít is die beste nuus wat enige iemand ooit gekry het en ooit sal kry:  Jesus leef!  Jy kan ook eerder ‘n video wys van die leë graf. Daar is baie kindervideos op Youtube – soek vir Jesus risen children. Skakel na een ingesluit. Preekriglyn: Ons teks beskryf ‘n wêreld vol ongelykheid waar sommige baie het en ander bitter min. Tog word die gelowiges deur die nood van ander aangegryp en doen iets daadwerkliks daaraan. Mense se grootste nood – die nood aan gemeenskap en behoort – word aangespreek, en ook hulle nood aan lewensmiddele. Die wêreldbekende teoloog Jürgen Moltmann sê na aanleiding van ons teks: The solution to poverty is not property. The solution to both poverty and property is community. Dit is waarom hierdie gemeente lewe met oop deure en vensters voor die Here en voor die wêreld, want daar is altyd die gevaar dat die gemeente hulleself kan afsluit, eenkant hou, isoleer … en dan niks meer vir iemand te sê het nie.

Laai af: WordPowerPoint

Handelinge 10:34-43 – 4 April

Paassondag

Gaan maak ‘n draai by Dollar Store Children’s Sermons en kyk na die groot klomp idees wat John Stevens bied, veral vir vandag die idee met die papiersak, glowstick en skoenlappers. Uit ervaring, ‘n waarskuwing: as jy die voorstel van die leë kougom of leë eier gebruik, gaan jy ‘n verrassing gereed moet hê. Anders, in stede van opgewonde (die gevoel wat ons wil hê vir Paasfees) is die kinders net teleurgesteld! Ons vier vandag Paassondag. Dit is die Opstandingsondag, die hoogtepunt in die Christelike geloof. Hierdie feesdag is ryk aan betekenis. Ons kan dit gerus verder verken. Dit is wat Petrus in ons teks doen. Hy bring Christus se opwekking uit die dood in verband bring met al God se werke, die volle geskiedenis van God se genadige werke in die lewe van God se skepping.

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 22 – 2 April

Goeie Vrydag

Om die gedagte van Godverlatenheid oor te dra, kan jy vir die kinders vra of hulle al ooit in die middel van die nag in die donker wakker geword het en gevoel het hulle is alleen.  Laat hulle vertel hoe dit voel.  Verduidelik dat dit amper is hoe Jesus aan die kruis gevoel het – en hoe ons ook soms voel.  Ons voel alleen en dink God is nie by ons nie.  Net soos wat Pappa en Mamma tog naby is, al voel ons alleen, is God ook steeds naby. Lydenstyd 2021 gedenk die tweede jaar waarin die wêreld in die knyptang van Covid-19 verkeer. Ons ken almal viende of familielede wat hul lewens weens Covid-19 verloor het of dit oorleef het maar bly worstel met ernstige, moontlike lewenslange komplikasies. Waar kry ons woorde om hieroor met God te praat? In die donkerste oomblik in die wêreld se geskiedenis, wanneer Jesus gebroke aan die kruis hang, kies Hy die woorde van Psalm 22 om sy ellende voor God te verwoord:  “My God, my God, waarom het U my verlaat?”  Hierdie psalm gee aan Hom woorde om sy diepste gevoel, sy klaaglike toestand, voor God se troon uit te stort.

Laai af: WordPowerPoint

Filippense 2:5-11 – 28 Maart

Sesde Sondag in Lydenstyd – Passiesondag

Fokus op Palmsondag. Sluit die kinders deurlopend by die liturgie in. Laat die kinders of die hele gemeente ‘n prosessie dien met (versigtig) swaaiende palmtakke. Hierna kan almal kruise vou van palmblare volgens die ingeslote demonstrasie. John Stephens stel voor dat jy die beginsel gebruik van die spons-vingers wat mense tydens sportbyeenkomste gebruik. Jy het nie die sponsvinger nodig nie, jy kan bloot met jou vinger in die lug wys. Dis hoe almal vir Jesus gevier het met die intog – soos vingers in die lug wat sê “nommer 1 nommer 1 nommer 1”.  (Laat almal met hul vingers in die lug juig.”) Maar kort daarna het dieselfde vingers gedraai en gesê:  “Kruisig hom!” Of gebruik een van ons vorige voorstelle wat ook ingesluit is. Die preekriglyn werk met die voorbereiding vir die Groot Lydensweek, die herdenking van die laaste week van Jesus se bediening voor sy kruisiging. Ons sien die heerlikheid van die lydende Christus wat doelbewus afstuur op Goeie Vrydag.  Vandag val die klem op Jesus se lyding. Ons maak gebruik van palmtakke om ons aan Jesus se intog in Jerusalem te herinner. Die skare het palms geswaai om Jesus as koning te verwelkom. Daarmee het hulle die pad eintlik voorberei vir die lydende kneg van die Here om op die finale fase van sy lydingsweg te gaan. Ons teks is die bekende Filippense 2:5-11. Dit is ‘n aangrypende teks wat besondere lig op die betekenis van Jesus se lyding laat val. Mens kan hierdie teks lees wanneer jy nadink oor Jesus se voetewassing van sy dissipels. Net soos Jesus by die voetewassing in die bovertrek eers sy bokleed uitgetrek het, toe gedien het, en daarna weer aangetrek het, so vertel ons teks hoe Jesus Homself tot ons diens ontklee het, in nederigheid tot in die dood kom dien het, en daarna weer beklee is met besondere heerlikheid. Die tema is ontklee en beklee.

Laai af: WordPowerPoint