Markus 1:29-39 – 7 Februarie

Vyfde Sondag ná Epifanie

Hier is twee voorstelle vir Familietyd. Gesels oor superheros. Wat maak iemand ‘n superhero? Net sy of haar spesiale krag? Het die supervillains ook spesiale vermoëns? Wys prente van superheroes en hulle teenstanders, die villains. Lei die gesprek tot by superheroes wat omgee vir mense en hulle wil help, teenoor die villains wat net alles vir hulleself wil hê. Jesus is sterker as enige hero of villain, maar wat Jesus nog meer besonders maak, is dat Hy innig lief is vir mense. Hy sien mense raak. Hy weet wanneer hulle hulp nodig het, en Jesus gebruik sy mag om mense gesond te maak. Of, vertel die verhaaltjie van die twee houtkappers wat twee heeltemal verskillende werkswyses gehad het. Die eerste houtkapper was bekend as ‘n baie effektiewe werker en het uitgegaan met die beste tegnieke, implemente en werkskedules. Die tweede houtkapper was nie baie groot of sterk nie, maar hy het ‘n leuse gehad waarvolgens hy geleef en gewerk het: Begin met die einde in gedagte. Met ‘n kompetisie het die eerste houtkapper wel meer bome afgekap as die tweede. Maar, die wenner was die tweede houtkapper. Hoekom? Die eerste houtkapper het inderdaad die meeste bome afgekap, maar uit die verkeerde plantasie! Die tweede houtkapper het eers in die hoogste boom geklim en besef: “Verkeerde plantasie! Ek moet daar anderkant gaan kap!

 In ons teks doen Jesus wonders op die Sabbat. Hy genees ook Petrus se skoonma. Só demonstreer Jesus dat Hy gesag het, nie net oor die bose soos in die vorige verhaal nie, maar ook oor siekte. Hierna bedien Petrus se skoonma die gaste met haar gasvryheid. Genesing is daarom ‘n teken dat God se koninkryk ‘n werklikheid geword het. ‘n Mens sien hier hoe Jesus aan die een kant amper voor die voet genees en bevry. Dit getuig van sy gesag oor die lewe en die dood. Aan die ander kant sien ‘n mens dat Jesus probeer keer dat Hy net as ‘n wonderwerker bekend staan. Daarom beperk Hy die sensasie wat amper onvermydelik die nuus oor sy wonderwerke sou vergesel. Hy wil hê dat sy wonders sy woorde sal onderstreep, want dit is uiteindelik sy woorde wat ons harte en lewens verander. En ‘n heel hart is belangriker as ‘n heel liggaam. Ons leer meer daaroor in die ontstellende verhaal van die man wat by die poel van Betsata genees is. Hoor net Jesus se waarskuwing aan hom toe hulle later in die tempel ontmoet: “Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat iets slegters nie met jou gebeur nie.” (Joh 5:14; vgl ook Joh 8). Ten spyte van hierdie waarskuwing verklap die man egter Jesus aan die Jode wat aanleiding gee daartoe dat hulle Jesus oor die genesing vervolg het, omdat dit op ‘n Sabbatdag gebeur het (Joh 5:15-16). Dit wil dus lyk asof die man sy Geneser verraai. Dat sy liggaam genees is, maar dat sy hart onaangeraak gebly het deur Jesus.

Ons moet dus genuanseerd kyk na genesing. God genees. Vandag nog. En Hy doen dit baie keer onmiddellik en sonder verwyt. Soos in die evangelies. Maar, die genesing van die hart is steeds die eintlike ding wat moet gebeur. En soms in sy wysheid sluit dit genesing van die liggaam uit. Jy kan die kosbare verhaal van Joni Eareckson Tada (A Place of healing: wrestling with the mysteries of suffering) as moderne voorbeeld gebruik. Sy is ‘n kwadrupleeg ná ‘n duikongeluk. Sy het ‘n wêreldwye bediening, maar steeds vanuit ‘n rolstoel. Joni glo in genesing, maar bely dat die Here dit in haar geval nog nie gedoen het nie. Trouens, sy sukkel die afgelope tyd met toenemende pyn in haar verlamde ledemate en is onlangs weens kanker gehospitaliseer. Sy soek egter: God’s redemption in her pain. Hierdie  teks is van besondere belang in die Covid-tyd. Baie gelowiges getuig dat God hulle in die koors aangeraak en genees het. Ander vertel met die diepste hartseer van geliefdes wat aan die dood afgestaan is. Waarom Jesus hulle nie – soos Petrus se skoonmoeder – opgewek het uit ‘n siekbed nie, is nie aan ons bekend nie. Wat ons wel weet, is dat gelowiges leef onder die belofte van opwekking uit die dood, indien nie hierdie kant van die graf nie, wel verseker aan die ander kant daarvan. Jesus se opwekking is die bewys en belofte daarvan. Daarmee kan ons mekaar troos.

Laai af: WordPowerPoint

Markus 1:21-28 – 31 Januarie

Vierde Sondag ná Epifanie

Speel ‘n luisterspeletjie: Na wie moet jy luister? Vra ‘n vraag en gee twee antwoorde. Laat die kinders dan hulle hande opsteek by die antwoord wat hulle dink reg is. Voorbeelde ingesluit. Vra dan: Wie luister almal na Jesus? Hoekom? Ons teks speel af in die sinagoge van Kapernaum. Sinagoges dateer uit die tyd na die ballingskap toe Jerusalem en die tempel verwoes was. Met die offerdiens daarmee heen, het Ou Testamentiese gelowiges rondom die Heilige Skrifte bymekaar gekom, dit gelees en oordink. Ons lees dat Jesus en Paulus veral sinagoges vir hulle bediening uitgekies het. Die sinagoge was daarom dikwels die ruimte van konflik tussen die evangelie en die Joodse leiers. In ons teks word hierdie spanning voorspel deur die mense wat verstom was oor Jesus se leer, omdat dit met gesag was, nie soos die skrifgeleerdes nie. Jesus se gesag is die gesag van God self wat beslissend handel op aarde. Daaroor leer en onderrig Jesus die mense, sodat ons weet hoe om onder God se koningskap te lewe. En deur sy bediening, wat die breek van bose en bindende magte insluit, bring Jesus God se koninkryk op ‘n bevrydende manier na mense op aarde. Die goeie nuus van Jesus se gesagvolle optrede is dat die een, ware God bevel op aarde neem. Die uitdrywing van die onrein gees uit die arme man in die sinagoge, dien om Jesus se gesag verder te bevestig. Wanneer Jesus die onrein gees uitdryf, bevestig dit God se gesag ook oor die Bose. Jesus behaal ‘n klinkende oorwinning oor die Bose. Wanneer Jesus die onrein gees in die sinagoge uitwerp, is dit ook vir ons die evangelie van God se bevrydende heerskappy wat in Jesus tot by ons kom. Ons is nie onder die heerskappy van die bose nie, ons is nie uitgelewer aan vernietiging nie – God regeer. Jesus se gesag en mag oor die bose bly steeds geld, ook in Covid-tyd. Jesus bring nou reeds vir ons gesagvol bevryding, selfs al ly ons steeds en al sien ook nog vooruit na die dag waarop die koninkryk van God met die wederkoms volledig ‘n werklikheid sal word. Covid het nie die laaste woord nie, die bose ook nie.

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 62:6-13 – 24 Januarie

Derde Sondag ná Epifanie

Vra die kinders wat die belangrikste dinge is wat ’n mens nodig het as jy ’n veilige fort in die speletjie Minecraft wil bou. Watter dinge laat hulle veilig voel? Vat jou kussing, ’n kombers en monstergif (’n spuitbottel met water en ’n prentjie van ’n monster waaroor ’n kruis getrek is daarop) saam. Vra vir die kinders wat ’n mens nodig het om lekker te slaap. Vra hulle verder uit totdat julle by die feit kom dat jy net lekker kan slaap as jy nie bang is nie. Psalm 62 sluit aan by die tyd ná Epifanie waarin die kerk besin oor ons wandel met God in die lig van Jesus Christus se koms en daaglikse teenwoordigheid by ons. In die psalms gaan dit juis oor die uitreik na God om in ‘n lewende verhouding met Hom te leef en oor die versekering dat God ons vashou sodat ons aan Hom kan vashou. God se teenwoordigheid in die psalms vind sy vervulling en hoogtepunt in Jesus se koms na ons toe. Psalm 62 raak ‘n sentrale tema van die menslike lewe aan, naamlik geborgenheid te midde van ‘n wêreld vol lyding. Te midde van die afwaartse spiraal van geweld, onreg en rusteloosheid, is God ‘n veilige staanplek. Dit sluit aan by Jesus se uitnodiging in Matteus 11:28-29: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.”

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 139:1-6, 13-18 – 17 Januarie

Tweede Sondag ná Epifanie

Gebruik ‘n reeks voorgeboortelike sonarfoto’s van verskillende diere en kyk of die kinders die verskillende diere kan herken. Wys dan ook sonarfoto’s van babas en vra die kinders uit oor die verskillende liggaamsdele op die foto. Waar is die kop, die arms en die maag? Vra of die kinders weet hoe ‘n mens ‘n foto kan neem van iets wat jy nie kan sien nie. God sien alles, al kan ons dit nie sien nie. God ken ons van vóór geboorte af. Ons is ingeskryf in sy boek. God weet van ons. God is met ons. Ook in die tyd van die koronavirus. God sal ons hierdie jaar vashou en deur elke krisis dra. Ons kan ons vertroue in Hom stel en die toekoms met rus, kalmte en vrede in ons gemoed tegemoet gaan. Dit is waarom ons God se eer ten alle koste wil beskerm. En absoluut getrou en lojaal aan God wil leef deur Hom toe te laat om ons op die beproefde pad te lei, die pad wat nou alreeds sin maak en tot in ewigheid sal hou.

Laai af: WordPowerPoint

Psalm 29 – 10 Januarie

Eerste Sondag ná Epifanie

Speel ‘n koningspeletjie. Bring ‘n kroon, ‘n septer of stok en ‘n lang stuk lap vir ‘n mantel saam. Kies een van die kinders om ‘n koning of koningin te wees. Die ander kry ook rolle. Iemand moet die mantel aandra na die koning of koningin en statig deur die kerkgebou stap. Iemand moet die troon afstof en gereed maak. Die koning of koningin gaan sit op die troon. Iemand vra die koning of koningin wat hy of sy wil eet of drink. Almal moet die titel “u Majesteit” gebruik wanneer hulle met die koning of koningin praat. Daar kan selfs ‘n hofnar wees wat die koning of koningin met ‘n grappie laat lag. Vra die kinders ná die speletjie om te verduidelik hoekom ‘n mens vir ‘n koning of koningin “u Majesteit” sê. Vra dan wat dit beteken wanneer ons God se majesteit besing. Psalm 29 is een van die Psalms wat God se teenwoordigheid in die natuur verheerlik. Sy stem is soos die weerlig en die donderslae. God is egter ook daarbo verhewe. Sy stem word in sy hemelse woning gehoor waar almal sy heerlikheid loof. Dawid herinner ons daarmee dat God nie net in beheer is van die natuurkragte nie, nie net bókant al die storms in die hemel teenwoordig is nie, maar dat hierdie ontsagwekkende God sorg vir gelowiges. God gee krag aan sy volk. God seën hulle met vrede.

Laai af: WordPowerPoint

Jesaja 60:1-6 – 3 Januarie

Epifaniefees

Carolyn Brown stel voor dat jy vir kinders die simboliek van lig in vandag se teks en diens verduidelik. Begin deur simbole te wys wat hulle ken – ‘n landsvlag, ‘n sportspan se embleem. Vra elke keer waarvoor die simbool staan en waaraan dit ons laat dink. Verduidelik dan die simboliek van God as lig. Omdat ons nie ‘n prentjie van lig kan teken nie, gebruik ons simbole soos ‘n ster of ‘n kers. Wys vir hulle ‘n kersboom-ster – die soort wat bo-aan die boom kom. Herinner hulle aan die liggies aan die kersboom wat aangesteek word. Jy kan ook die adventkerse bespreek. Laat hulle saam met jou dink wat die simboliek van lig beteken. Dan kan jy gesels oor hoe ons ons lig laat skyn. Gee vir elke kind ‘n goue ster om hulle te herinner om self ook hul lig te laat skyn. Ingesluit is ‘n inkleurprent van ‘n ster. In Jesaja 60 hoor die verwoeste volk in ballingskap dat die Here vir hulle ‘n heerlike doel het. Daar gaan nuwe lig op vir Juda en Jerusalem. Jerusalem gaan weer na die ballingskap herstel word. Die verstrooide volk van God gaan uit ballingskap teruggebring word na Jerusalem toe. Deur Jerusalem en Juda te herstel en die volk terug te bring na hulle land gaan die Here sy doel met die nasies bereik. Lig en ander seëninge sal oor al die mense van die aarde kom, nie slegs oor Israel nie. Dit beklemtoon God se fokus op alle mense – Jode én heidene! God se lig is in hierdie tyd van swaarkry ons hoop. Jesaja herinner ons dat ons nie die lig is of dat ons wêreld nie die lig het nie. Ons het God se lig nodig. Ons het die verskyning van God se genade nodig. Ons kan onsself nie red nie. Ons het God se redding nodig. Ons buig onder die regering van God en ons leef soos God van ons vra. Op hierdie manier word ons ‘n bron van lig vir mekaar en ons omgewing, ook wanneer Covid, ekonomiese rampspoed en droogte ons wurg.

Laai af: WordPowerPoint

Jesaja 61:10–62:3 – 27 Desember

Sondag na Kersfees

Vertel die storie van die eende wat kerk bywoon. Skakels ingesluit. Dit gee ’n goeie inleiding om die teks in die lig van die uitdagings van 2020 toe te pas. Ons is ingeperk, moes ons lewensstyl aanpas, en baie van ons het ‘n geliefde, vriend of kennis, naby aan ons weens Covid-19 aan die dood afgestaan. Die ekonomiese verwoesting van Covid-19 het lewens ingrypend verander. Dit is ook nog nie die einde nie. Nie die einde van Covid-19 nie, maar gelukkig ook nie die einde van die Here se genade en sorg nie. Jesaja 61 kondig die “genadejaar” van die Here aan. Die ballingskap en die swaarkry daarvan is verby, en die profeet van die Here kondig ‘n nuwe begin vir die volk aan. Die volk sal weer vreugde beleef en as die geseëndes van die Here bekendstaan. Terwyl die profeet jubel oor die nuwe tyd van oorwinning wat kom, bid hy ook dat dit gebeur. Hy roep ook voorbidders op soos wagte op die mure om te bid dat God se beloftes waar word. Die wagters op die mure word opgeroep om saam te werk en die Here aan sy beloftes te herinner in hulle voorbidding.

Laai af: WordPowerPoint

Johannes 1:1-14 – 25 Desember

Kersfees

Betrek die kinders by die verwelkoming en/of gebruik hulle met die aansteek van die kerse en die voorlesings. Sally Lloyd Jones se “Song of the Stars” is perfek by vandag se diens.  Daar is ‘n skakel na ‘n video daarvan ingesluit. Met Kerstyd lees ons gewoonlik die verhale oor die baba Jesus, die engele, skaapwagters en wyse manne uit die Ooste. Dit is wonderlike, betowerende verhale. Tydloos. Die Johannesevangelie trek in sy inleiding egter as’t ware die gordyn weg en wys vir ons die geweldige betekenis van hierdie verhale. God is aan die werk. Die Lig kom na die wêreld. Die Skepper bring verlossing, die Herskepper besoek sy skepping. Johannes gaan dus terug agter die “begin” van die skeppingsverhaal. Genesis begin “by”, “met” of “in” die “begin”. Johannes gaan terug na die begin waar slegs God bestaan het. In hierdie begin was die Woord by God, en deur die Woord het alles wat geskep is, ontstaan of begin. Dit is die ware boodskap van Kersfees. In die baba Jesus, die Een wat sou opgroei en ons van God leer, die Een wat vir ons verlossing gebring het en namens ons uit die dood opgestaan en opgevaar het na die hemel, is niemand anders as God wat in ons woonbuurt aangekom het nie. Dit is ‘n misterie en ‘n wonder. Niks kan ons van hierdie liefde skei nie. Met Kersfees verander alles. Daar is hoop. Hierin kan ons ons in die Kerstyd verlustig.

Laai af: WordPowerPoint

2 Samuel 7:1-11, 16 – 20 Desember

Vierde Sondag van Advent

Op die vierde Sondag in Advent verskuif die fokus van vreugde na liefde.  Met kindertyd kan die kinders ‘n teksvers oor die liefde van God memoriseer. Dit sal vir die hele gemeente van waarde wees. Kies ‘n teksvers, dink bewegings vir elke woord van die teksvers uit en leer dit vir die kinders. Om by die teks vir die dag aan te sluit kan jy ook aansluit by die idee van kleiner kinders dat die kerk die huis van God is waar Hy woon. Toe Dawid vir die Here uit liefde ‘n kerk (tempel) wou bou, moes Dawid hoor dat God nie ‘n gebou nodig het nie. Dat Hy inderdaad alomteenwoordig is. God het sy liefde vir Dawid bewys deur vir hom ‘n huis te bou – dws goed te wees vir Hom en sy familie. Dit gee ‘n goeie inleiding vir die preek wat oor God se beloftes gaan. Ons teks beskryf die wonderlike belofte van God se voortdurende liefde vir Dawid, God se verbintenis aan Dawid en Dawid se dankbaarheid daaroor. Hierdie liefde en beloftes is nie net vir Dawid bedoel nie, maar ook vir sy nageslag. Dit is die moeite werd om die kenmerke van hierdie beloftes van God te bespreek. Dit dra ‘n boodskap vir God se gemeente in Adventstyd. God herinner Dawid in aan sy nederige begin as ‘n skaapwagtertjie vanwaar hy verhef is tot die posisie van Israel se koning. Dit sê vir ons dat God omgee vir almal. Die Here herinner Dawid aan die oorwinnings oor sy vyande. Dit bemoedig ons dat Hy ook vir ons in konflik en gevaar sal sorg. God herinner Dawid aan die rusplek wat Hy aan hulle in die land Kanaän gegee het. Dit sê vir ons dat Hy steeds konkreet vir sy mense sorg, ook vir jou. God gaan verder om ‘n nuwe belofte vir Dawid te gee, ‘n ewige koningshuis. In Jesus het ons nou ook deel van hierdie koninkryk geword. Die kern van hierdie nuwe belofte is dat een van Dawid se seuns die Seun van God sal wees. Dit is die vervulling van hierdie belofte in die geboorte van Jesus Christus, die Seun van God, wat ons in Advent vier. Dit is hierdie goeie nuus wat ons die moed gee om aan God te bly vashou midde in die slegte nuus van hierdie krisisjaar. Soos God sy beloftes vir Dawid waargemaak het, maak Hy dit ook in Jesus vir ons waar. Want al die beloftes in die Skrif is in Christus ook op ons van toepassing.

Laai af: WordPowerPoint

Jesaja 61:1-4, 8-11 – 13 Desember

Derde Sondag van Advent

Op die derde Sondag in Advent word die derde Adventskrans, wat vreugde simboliseer, aangesteek.  Vir Familietyd kan jy die metafoor gebruik van ‘n potplant waarvan die blare hang. Wanneer ‘n mens water daaroor gooi, is dit sommer gou weer regop en mooi en lewendig. Op dieselfde manier gee die Gees van die Here vir ons nuwe krag en moed. Vers 3 van Jesaja 61 se simboliek sluit hierby aan. Die Here verander die verslae volk in: “Terebinte van Geregtigheid, geplant deur die Here om Hom te verheerlik.” Baie engelse vertalings vertaal mooi: “a crown of beauty instead of ashes.” ‘n Mens kan lekker daarby aansluit. Dit gee ‘n goeie oorgang na die preek. Goeie nuus in ons tyd is nogal skaars. En dié wat daar is, hou gewoonlik nie lank nie. Dit waai gou oor en al die slegte nuus oorspoel ons weer. Israel het ín die ballingskap na goeie nuus gesmag. Hulle was platgeslaan deur aanhoudende slegte nuus. Maar dan klink hierdie verrassende lied in Jesaja 61 op. Dit is goeie nuus wat van God self af kom. Dit is ‘n woord vir gebrokenes van hart. God sien die gebrokenes raak. Hy verstaan hulle. Hy bring vrylating vir die gevangenes. Hulle ontvang selfs ‘n nuwe naam: bome van redding. Dis ‘n beeld vir stabiliteit, vitaliteit en betroubaarheid. Gelowiges is die Here se dienaars wat bouend, helend en genesend in die samelewing moet werk. God se nuwe wêreld moet in nuwe mense, nuwe verhoudings en nuwe strukture sigbaar word. As ons dié goeie nuus gehoor het – góéd gehoor en ons eie gemaak het – het ons alles wat nodig is om getroos te lewe en te sterwe. Dan het ons ‘n geseënde Kersfees gehad!

Laai af: WordPowerPoint